Thẻ: chặn đọt

Làm bông sâu riêng dựa theo tiết đọt Lập Xuân

Kỹ thuật xử lý bông sầu riêng để cây ra mắt cua đúng vào thời điểm Lập Xuân để cây có thêm 1 cơi lá hoàn hảo trước khi xả nhị

Read More →

CƠM SƯỢNG VÀ VAI TRÒ “CHẶN ĐỌT SẦU RIÊNG”

nguyên do cơm sượng, nhão cơm, cháy múi sầu riêng

Read More →