Dịch vụ phân tích đất


Phân tích độ PH, hàm lượng mùn, đa, trung vi lượng, hàm lượng muối, nồng độ các ion trong đất. Liên hệ với thực trạng vườn để đưa ra các giải pháp canh tác bền vững


What’s included in the soil test?

The soil test includes do it yourself sampling instructions, sample bags and a reply paid postal bag. A soil probe can increase the accuracy, ease and speed of soil sample collection. The soil analysis assesses the soils current nutrient status and health including:

  • Total exchange capacity (TEC)
  • pH (soil acidity)
  • EC (electrical conductivity)
  • Organic matter
  • Nitrogen
  • Sulphur
  • Phosphorus
  • Phosphate Recovery %
  • Exchangeable cations – calcium, magnesium, potassium, sodium
  • Trace elements – boron, iron, manganese, copper and zinc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *