Thẻ: xử lý ra hoa bưởi

Bông lá trên bưởi

Trên cây có múi, chồi có tỷ lệ lá/hoa cao sẽ có tỷ lệ giữ trái đến khi thu hoạch cao

Read More →