Thẻ: gân vàng

Vàng ngọn vàng đầu cành

Greening hay HLB không chỉ vàng lá gân xanh; nó còn gây ra vàng lá vàng gân và các hiện tượng vàng đầu cành, vàng ngọn

Read More →