Thẻ: bệnh hại cây có múi

Bệnh nấm hồng Pink Disease trên thân

Bệnh gây ra những lớp phấn màu hồng sau phủ thành lớp màu trắng hoặc gi. Bệnh làm khô vỏ thân cây làm cây chết đi. Quản lý bằng nhóm thuốc gốc đồng

Read More →

Vàng ngọn vàng đầu cành

Greening hay HLB không chỉ vàng lá gân xanh; nó còn gây ra vàng lá vàng gân và các hiện tượng vàng đầu cành, vàng ngọn

Read More →