HƯỚNG DẪN XỬ LÝ DỨA RA HOA TRÁI VỤ

Nếu chúng ta để dứa ra hoa tự nhiên thì năng suất và hiệu quả...

XỬ LÝ DỨA RA HOA SỚM, RA HOA TẬP TRUNG BẰNG ETHEPHON

Etylen là một Cacbuahyđro đơn ở dạng khí, được phát hiện và xếp vào nhóm...